KATALOG PROBLEMÓW

Umożliwiło to w konsekwencji zestawienie katalogu problemów, istot­nych z naszego punktu widzenia dla przedmiotu na­szych poszukiwań oraz stworzyło perspektywę.dalszych pogłębionych studiów w tym zakresie, już w układzie systematycznym a nie „sondażowym”. Dlatego to nie poprzestaliśmy na ukazaniu tego,- co różne w analizo- wanych przez nas poglądach, ale próbowaliśmy także określić elementy: wspólne. Temu celowi służą niektóre uwagi zawarte we wstępie pracy oraz refleksje końco­we, które stanowią szkicową próbę nakreślenia węzło­wych zagadnień i tendencji przedstawionych. w  stu­diach szczegółowych oraz uprzytamniają ewolucję po­staw, jaka dokonała się w niektórych interesujących nas kwestiach w okresie „stulecia sportu”.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!