KULTURA FIZYCZNA A PROCESY INTEGRACJI NARODOWEJ

Różnorodne nurty wychowania/ fizycznego, i sportu w XIX i XX w. uwikłane zostały w zespół zjawisk,o których decydowały, z jednej strony, procesy integracyjne, a z drugiej —’ rozwarstwiające i separatystyczne, wyrażające się w postaci rodzących się i umacniających więzi narodowych,’ w Warzeniu się – ddealogiii narodo­wych — od umiarkowanego ipoczucia odrębności aż do nacjonalizmu, co szczególnie uwidoczniło się w przeded- niu I wojny światowej — w rodzących się licznych kon­fliktach klasowych,, ideologicznych i politycznych, czego następstwem stawały isię wojny ogólnoeuropejskie i lo­kalne oraz dążenie nowoczesnych społeczeństw do ukon­stytuowania się w ’samodzielne i odrębne organizmy, państwowe.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!