NA SZCZEGÓŁOWYCH STUDIACH

Fakt, iż w studiach szczegółowych, do których przej- _ dziemy niżej, nie zajmiemy się sportem robotniczym i właściwą dla tego sportu ideologią, zwalnia nas z obo­wiązku wprowadzania czytelnika w tę istotną i inte­resującą samą w sobie problematykę. Niemniej jed- ~ nak warto pamiętać, iż mieszczański nurt. kultury fi­zycznej, zarówno w sferze organizacyjno-społecznej, jak też teoretyczno-ideowej, określony został także w pew­nym stopniu przez narastający od pierwszych lat dwu­dziestego wieku robotniczy ruch wychowania fizycz- _nego i sportu, który w dwudziestoleciu międzywojen­nym przejawiał tendencję do integracji w skali mię­dzynarodowej, głównie dzięki powstaniu i działalności, dwu międzynarodówek sportowych a mianowicie So- . cjalistycznej Międzynarodówki zwanej inaczej Luceneńską (1920) oraz Międzynarodówki Komunistycznej ’ (1921) .

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!