OGÓLNE MÓWIĄC

Ogólnie mówiąc, postawa romarityczno-arysto- kratyczna dominowała do czasu I wojny światoweji wiązała się z obraną tradycyjnych form kultury fi­zycznej, mieszczących się w pojęciu „wychowanie fi­zyczne”, pozytywistyczna zaś narastała stopniowo od zarania (rozwoju pierwszych  organizacji sportowych, aby wyrazić się najpełniej w dwudziestoleciu między­wojennym i po II wojnie światowej. (Spośród osób, któ­rych poglądy są przedmiotem szczegółowej analizy w ni­niejszym studium, Eugeniusz Piasecki i Mariusz Zarus­ki należeli do orientacji pierwszej, zaś Henryk Jordan, Władysław OsmoOsiki i Florian ‚Znaniecki wyrażali po­stawę, (którą nazwaliśmy pozytywistyczną).

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!