OKREŚLONE CELE

Sytuacja ta określiła’cele, jakie założyliśmy w ni- niejszej pracy. Próbowaliśmy mianowicie zrekonstruo­wać zasadnicze stanowiska teoretyczne (dokładniej — ich aspekt filozoficzno-społeczny), jakie w zakresie nie- socjalistycznej refleksji o kulturze fizycznej ukształ­towały się w Polsce u progu umasowienia wychowania fizycznego i sportu jako ’ zjawisk społeczno-kulturo- wych. Mówiąc ściślej, pragniemy dokonać systematy­zacji, opisu, interpretacji, analizy , i oceny poglądów pięciu typowych reprezentantów’ poszczególnych kie­runków czy tendencji charakterystycznych’ dla polskiej myśli społecznej w dziedzinie kultury fizycznej.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!