OSTATNIA OKOLICZNOŚĆ

Ta ostatnia okoliczność była szczególnie charaktery­styczna dia społeczeństwa polskiego, gdzie procesy in­tegracyjne’zostały zahamowane, na skutek upadku pań- . stwąpolskiego i włączenia poszczególnych ziem pol­skich do organizmów państwowych , zaborczych sąsia­dów. Toteż spowodowany zaborami niedorozwój ekono- _ miczny i kulturalny ziem polskich, który w poważnej mierze utrudniał tworzenie się i umacnianie wspólnoty ‚ narodowej,’ był kompensowany szczególnie wytrwale tworzoną i rozwijaną ideologią narodową, której pierw­szymi głosicielami byli romantycy i w klimacie której ukształtowała się narodowa czy niepodległościowa ak- tywność licznych grup społecznych i orientacji politycznych.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!