PODKREŚLANA ZASŁUGA

Dr Henryk Jordan — pisali np. autorzy książ­ki o ogrodach jordanowskich — był gorącym spadko­biercą twórców programu wychowania Komisji Eduka­cji Narodowej, której ustawy dla szkół Rzeczypospolitej wprowadzały do programu, obok ‚kształcenia umysłu “ i wychowania religijno-moralnego, także wychowanie fizyczne, głosząc iż: nierozdzielnym idąc związkiem, edukacja moralna i edukacja fizyczna będą zdolne dać społeczności cnotliwego człowieka, ojczyźnie dobrego obywatela”.Inną, bardzo często podkreślaną i przypominaną za­sługę Jordana upatrywano w przeniesieniu ćwiczeń fi­zycznych młodzieży sal sportowych (preferowanie pomieszczeń zamkniętych w  wychowaniu fizycznym było charakterystyczne zarówno dla doświadczeń nie- -mieckich, jak i szwedzkich) na obszerne przestrzenie boisk.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!