ROLA DOMINUJĄCA

Fakt ten wydają się tłumaczyć dwie okoliczności: po pierw­sze, nauki przyrodnicze odgrywały na przełomie stuleci   rolę dominującą i po drugie, grono teoretyków kultury fizycznej stanowili przede wszystkim przyrodnicy, le­karze i higieniści, co określało w pewnym stopniu ten­dencje ich. refleksji .teoretycznej. Mimo to w miarę upływu, czasu coraz bardziej’zdawano sobie również sprawę z potrzeby humanistycznego spojrzenia na kul­turę fizyczną, analizowania, zjawisk kultury fizycznej w kategoriach pedagogiki, psychologii, i socjologii. Od czasów Śniadeckiego broniono też wartości refleksji fi­lozoficznej w teorii kultury fizycznej.W sensie postu- latywnym, a w pewnej mierze także praktycznym, omawiana tendencja wyraziła się u wszystkich niżej „prezentowanych autorów.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!