SFERY ZAGADNIEŃ

Refleksja upatrująca w kulturze fizycznej, żarów- no w jej aspekcie teoretycznym/jak też praktycznym,  zjawisko polityczne, będące środkiem w realizacji po­trzeb i celów rozmaitych grup, instytucji i kręgów spo­łeczno-politycznych.Owe trzy sfery zagadnień stanowią, oś’organizującą analizy zawarte w kolejnych rozdziałach.pracy i z tego względu zarysowane zostały odrębnie w końcowej pró­bie syntezy.Wstępne studia nad humanistycznym aspektem wie­dzy o kulturze fizycznej w Polsce,. których rezultatem jest niniejsza praca, wymagały , przyjęcia założenia wyj­ściowego, iż mamy tu do czynienia z zespołem róż­nego rodzaju. poglądów o różnej wartości teoretycznej i praktycznej, które są elementami względnie spójnej .całości światopoglądowej, uwikłanej .(świadomie bądź nieświadomie);w panujące filozoficzno-społeczne prądy epoki, a szczególnie w te ich wątki, które można by nazwać filozofią praktyki.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!