SWOISTY EKSPERYMENT

Był to zatem swoisty eksperyment społeczny i peda­gogiczny, którego wyniki okazały się teoretycznie, i praktycznie płodne. Jordan kierował nim, subsydiował, inicjował, ochraniał, bronił i propagował aż do ostat­nich dni swego życia. Stąd też, uwzględniając idee, ja­kie towarzyszyły temu eksperymentowi, a także zakres praktycznego działania, szczególnie zaś formy i metody socjalizacji młodzieży, można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, iż jest to dorobek godny przypomnienia i po­pularyzacji jako ważny element rodzimej tradycji. Po­nieważ jednak .strona’ faktograficzno-praktyczna tego zjawiska została w iiteraturze polskiej dostatecznie sze­roko omówiona, nie rozbudujemy informacji z tego za­kresu.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!