TEZA O PIONIERSTWIE

Tak więc teza o pionierstwie Jordana w polskim wy- , chowaniu fizycznyiji,, najbardziej chyba rozpowszech­niona, nie została dotąd szerzej uzasadniona i wyjaś­niona. Fakt ten — jak się wydaje —.tłumaczyć można wielu przyczynami, do których w szczególności zali­czyć należy: (1) okolicznościowość i fragmentaryczność (poza książką Smarzyńskiego) dotychczasowych opra­cowań o Jordanie; (2) szczupłość tekstów samego Jor­dana: bodaj wszystkie one powstały pod bezpośrednim ,naciskiem praktyki społecznej; były to referaty, prze­mówienia lub broszury, w.których Jordan uzasadniał /.wartość i znaczenie społeczne licznych form własnej działalności reformatorsko-filantropijnej.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!