Z TYCH SAMYCH POBUDEK

Z tych samych.po­budek powołane zostały do życia czeski i polski „So­kół”; zresztą także inne organizacyjne formy wychowa­nia fizycznego na ziemiach polskich przeniknięte były ideą szeroko rozumianego poczucia odrębności narodo­wej i walki niepodległościowej. Uzasadnień ideologicz­nych owych dążeń bardzo często poszukiwano w odle­głej tradycji historycznej. Między innymi niemiecki sy-_ stem wychowania fizycznego odwoływał się do wartości kultury starogermańskiej. Szwedzi i Duńczycy sięg­nęli do tradycji nordyckich, wreszcie Czesi i Polacy pod wpływem idei słowianofilskich, żywych w XIX i z po- ‚ czątkiem XX w. w krajach Europy Wschodniej, wzo­rów bądź uzasadnień współczesnych rozwiązań ideowo- -politycznych poszukiwali w odległych doświadczeniach , słowiańskiej wspólnoty.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!