ZAJĘCIA W PARKU

Zajęcia w,parku, trwające cały . dzień i odbywające się . na licznych. boiskach i w salach ćwiczeń (wyposażo­nych w’, nowoczesne urządzenia), obejmowały przede ‚ wszystkim gimnastykę oraz rozmaite gry i zabawy. Po­nadto podejmowano także różne formy socjalizacji mło- . dzieży poprzez wychowanie . higieniczne, moralno-ide- ‘ owe (w tym patriotyczne), wreszcie kulturalno-społecz­ne. Park był wzorem nowoczesnego typu kształcenia: , usiłowano tu godzić i równolegle rozwijać sferę teorii i praktyki,’wprowadzano’pewne elementy politechniza­cji i przygotowania zawodowego oraz zastosowano za­sadę samorządności (powołano np. Polski Związek Uczniów Rękodzielniczych i Robotniczych), wychodzono .naprzeciw zarówno fizycznym, jak i-duchowym potrze­bom dzieci i młodzieży, wreszcie zrezygnowano ze sztywnego systemu szkolnego na rzecz zróżnicowanych ‚ i bardziej „luźnych” form’ organizacji procesu dydak­tycznego i wychowawczego.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!