ZASYGNALIZOWANE PRZEKONANIE

Pragniemy jedynie tą drogą zasygnali­zować przekonanie, iż zagadnienia te miały kardynalne znaczenie’ dla powstania i kształtowania się refleksji teoretycznej, w dziedzinie kultury fizycznej, a także programów działania różnych organizacji i zrzeszeń wy­chowania fizycznego i sportu. Na fakt ten w dotychczasowej literaturze historycz­nej’zwracało uwagę wielu autorów zarówno prac ogól­nych jak szczegółowych o charakterze monograficz­nym bądź problemowym. T tak np. liczni’autorzy słusznie wskazują, że od bardzo dawna zwracano uWagę na zjawisko stopniowego’wzrostu .zainteresowań po­wszechnym rozwojem wychowania fizycznego przez koła wojskowe, które aktywizowały się w tym kierunku szczególnie w okresie gwałtownych napięć politycznych.’


Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!