ZESPÓŁ HIPOTEZ

-Jednocześnie tworzą one zespół hipotez wyjściowych do dalszych ba­dań problemowych o charakterze filozoficzno-socjolo- gicznyni.W szczególności interesowały nas trzy powiązane ze sobą grupy; tematyczne analizowanych treści:  Refleksja ogólna o kulturze fizycznej, posiadająca charakter filozoficzno-społeczny,. a mieszcząca się w kręgu zagadnień filozofii i socjologii kultury, teorii cywilizacji, filozofii społecznej oraz antropologii filozo- ficznej.Refleksja dotycząca „natury” wychowania fizycz- . nego i sportu jako zjawisk społeczno-kulturowych, zro- „ dzonych w warunkach postępującej cywilizacji przemysłowej i urbanizacji, a więc zjawisk zawierających w so­bie treści i funkcje uniwersalne, względnie niezależne od uwikłań polityczno-ideowych (higieniczne, zdro­wotne, rekreacyjne, zabawowe itp.).

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!